Adatvédelmi tájékoztató

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a Magyar Lovas Turisztikai Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: „Adatkezelő”) által végzett adatkezelés tekintetében az érintettek az adatvédelmi szabályoknak megfelelő tájékoztatást megkapják, és törvényes jogaikat gyakorolni tudják.

Adatkezelő:

Az Adatkezelő aktuális adatai a következők:

 • neve: Magyar Lovas Turisztikai Közhasznú Egyesület
 • székhely: 1011 Budapest, Aranyhal utca 4. fszt./1.
 • cégjegyzékszám:
 • adószám: 18091722-2-41
 • képviseli: Lóska János
 • e-mail: mltszhu@gmail.com

Adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján történik.

 1. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, időtartama és jogcíme
  1.1Az adatkezelés célja: oldalra történő regisztráció

Az érintett: regisztrálni kívánó ügyfél

A kezelt adatok köre:

 • kötelező: név, e-mail cím
 • opcionális: levelezési cím, telefonszám

Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása

Az adatkezelés célja: regisztráció megvalósulása

Adatkezelés platformja: elektronikus

Az adatokat megismerő személyek köre:

Adatfeldolgozó:

Az adattovábbítás címzettjei:

Az adatok törlésének határideje:

Az adatközlés hiányának esetleges következménye:

Az adatok törlésének határideje:

2. Az adatkezelés célja: Weboldal látogatása kapcsán kezelt adatok

Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Megőrzési idő
IP cím, látogatás
időpontja, látogató
által használt
operációs rendszer
és böngésző típusa
A Weboldal
rendeltetésszerű és
színvonalas
működésének
biztosítása, a
szolgáltatásaink
minőségének
ellenőrzése és javítása, a
weboldalunkat támadó
látogatók beazonosítása
jogos érdek (GDPR. 6.
cikk (1) f) pont)
A felhasználó
számítógépe IP-
címének részlete 15
napig tárolódik, utána
automatikusan törlődik.


A weboldal működtetése során igénybevett adatfeldolgozók: Chrome-Soft Kft.

1.3. Az adatkezelés célja: A weboldalon használt „sütik”
Amikor a látogató az eurohorse.hu cím alatti weboldalt meglátogatja, egy apró fájl, úgynevezett „cookie” (továbbiakban: „cookie” vagy „süti”) kerül a számítógépére, mely többféle célt szolgálhat.

Egyes, általunk használt "sütik" elengedhetetlenek az oldal megfelelő működéséhez („munkamenet sütik”), míg mások információkat gyűjtenek a weboldal használatával kapcsolatban (statisztika készítéséhez szükséges sütik), hogy még kényelmesebbé és hasznosabbá váljon az oldal. Néhány "süti" csak átmeneti és eltűnik a böngésző bezárásával, míg léteznek tartós változatok is, melyek huzamosabb ideig számítógépén maradnak.

A honlap működéshez szükséges sütik kezelésének jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke, melyre vonatkozóan az érdekmérlegelési tesztet elvégezte.

1.3.1. "Munkamenet sütik"

A "munkamenet sütik" a honlap böngészéséhez, az egyes alapvető funkciók használatához szükségesek, többek között lehetővé teszik a látogató által adott oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését. A "munkamenet sütik" alkalmazása nélkül a honlap zökkenőmentes használata nem garantálható.

Érvényességi idejük az adott látogatás időtartamára terjed ki, a "sütik" a munkamenet végén vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.

A honlap megfelelő munkamenetének biztosítása a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően történik.

A honlap által használt "munkamenet sütik" az alábbiak:

Süti neve Süti alkalmazásának a célja Jogalap Tárolási idő
buildr_live_ses
sion
Az oldal által használt süti,
feladata a munkamenetek
állapotának lekérése, a
munkamenetek között.
jogos érdek -GDPR 6.
cikk (1) bekezdés f) 
(érdekmérlegelési teszt
alapján)
munkamenet vége
XSRF-
TOKEN
Az oldal által használt süti,
feladata a munkamenetek
állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet vége
cookies-state A cookie consent
információk tárolása.
munkamenet vége

1.3.2. "Statisztika készítéséhez szükséges sütik”
A honlapot igyekszünk a látogatók által preferált tartalmakkal megtölteni, ehhez szükséges statisztikákat készítenünk a látogatási szokásokról.

A honlap statisztikai célú sütiket nem használ.
1.3.3. „Marketing tevékenységekhez szükséges sütik"

A "marketing tevékenységekhez szükséges sütik" használatának célja, hogy kiválasszuk a látogatóinkat leginkább érdeklő, vagy számukra fontosnak tűnő hirdetéseket és azokat jelenítsük meg honlapunkon. Illetve ezekkel a kampányaink teljesítményét is mérni tudjuk.

A honlap marketing célú sütiket „nem használ”.

A weboldal látogatásakor a felugró ablakban található linken elérhető Adatkezelő külön “süti” (Cookie) kezelésre vonatkozó tájékoztatója.

1.4. Az adatkezelés célja: Közösségi média platformokra történő átnavigálás

A Magyar Lovas Turisztikai Közhasznú Egyesület közösségi oldalra mutató linket a Magyar Lovas Turisztikai Közhasznú Egyesület (székhely: 1011 Budapest, Aranyhal utca 4. fszt./1.) működteti. Ezt egy kis ikon jelzi, amely oldalunk jobb felső sarkában található. További információ a Magyar Lovas Turisztikai Közhasznú Egyesület (közösségi oldal neve) használatáról, és adatkezelési szabályairól:
https://eurohorse.hu/adatvedelmi-nyilatkozat

2. Az érintettek jogai:

Az érintettek bármikor tájékoztatást kérhetnek írásban az Adatkezelőtől az általa kezelt személyes adataik kezelésének módjáról, jelezheti törlési vagy módosítási igényét, továbbá visszavonhatja a korábban megadott hozzájárulását a megadott elérhetőségeken. Az érintett törlési jogát a jogszabályban kötelezően előírt adatkezelések esetén nem gyakorolhatja.

A tájékoztatáshoz való jog tartalma: Az érintett igénye alapján az Adatkezelő az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14. cikkében felsorolt információkat, valamint a 15-22. és a 34. cikk szerinti tájékoztatásokat tömör, közérthető formában átadja.

A hozzáféréshez való jog tartalma: Az érintett megkeresésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt arról, hogy folyamatban van-e rá vonatkozó adatkezelés az Adatkezelőnél. Amennyiben Adatkezelőnél folyamatban van a kérelmezőre vonatkozó adatkezelés, az érintett jogosult hozzáférésre a következők tekintetében:

a) a rá vonatkozó személyes adatok;
b) az adatkezelés célja(i);
c) az érintett személyes adatok kategóriái;
d) azon személyek, amelyekkel az érintett adatait közölték, vagy közölni fogják;
e) az adatok tárolásának időtartama;
f) a helyesbítéshez, törléshez, valamint az adatkezelés korlátozásához való jog;
g) a bírósághoz, illetve felügyeleti hatósághoz fordulás joga;
h) a kezelt adatok forrása;
i) a kezelt adatok harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére való átadása.

A fentiek szerinti adatigénylés esetén Adatkezelő az érintett részére kiadja a kérelemnek megfelelő, általa kezelt adatok egy másolati példányát. Az igényelt adatok kiadásának határideje az igény átvételétől számított 30 nap. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A tájékoztatási kötelezettség biztosítható egy olyan biztonságos online rendszer üzemeltetésével, amelyen keresztül az érintett könnyen és gyorsan hozzáférhet a szükséges információhoz.

A helyesbítéshez való jog: Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan adatok helyesbítését.

A törléshez való jog: Amennyiben az alábbi indokok bármelyike fennáll, úgy az érintett kérésére Adatkezelő a legrövidebb időn belül, de legkésőbb 5 munkanapon belül, törli az érintettre vonatkozó adatokat:

Az adatok jogellenesen (jogszabályi felhatalmazás vagy személyes hozzájárulás nélkül) kerültek kezelésre;
a) az adatok kezelése szükségtelen az eredeti cél megvalósításához;
b) az érintett visszavonja hozzájárulását az adatkezeléshez, és az Adatkezelőnek nincs más jogalapja az adatkezelésre;
c) a kérdéses adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor;
d) a személyes adatokat az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez törölni kell.

Az adatok törlését Adatkezelőnek nem áll módjában elvégezni, ha az adatkezelés az alábbiak bármelyikéhez szükséges a továbbiakban is:

a) Az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi előírások teljesítéséhez szükséges a további adatkezelés;
b) a véleménynyilvánításhoz és a tájékozódáshoz való jog  gyakorlása céljából szükséges;
c) közérdekből;
d) archiválási, tudományos, kutatási vagy statisztikai célból;
e) jogi igények érvényesítéséhez vagy védéséhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Amennyiben az alábbi indokok bármelyike fennáll, Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az érintett kérelmére:
a) Az érintett vitatja a rá vonatkozó adatok pontosságát, ekkor a korlátozás arra az időre vonatkozik, ameddig a kérdéses adatok pontosságának, helyességének felülvizsgálata hitelt érdemlően megtörténik;
b) az adatkezelés jogellenes, ugyanakkor az érintett kéri a törlés mellőzését, csupán az adatkezelés korlátozását kéri;
c) az adatkezeléshez már nincs szükség az adatokra, de az érintett kéri azok további tárolását jogi igényei érvényesítéséhez vagy megvédéséhez; Amennyiben az Adatkezelő korlátozást vezet be bármely kezelt adatra, úgy a korlátozás időtartama alatt kizárólag akkor, és annyiban kezeli az érintett adatot, amennyiben:
a) Az érintett ehhez hozzájárul;
b) jogi igények érvényesítéséhez vagy megvédéséhez szükséges;
c) más személy jogainak érvényesítéséhez vagy megvédéséhez szükséges;
d) közérdek érvényesítéséhez szükséges.

A visszavonáshoz való jog: Az érintett jogosult az Adatkezelőnek adott hozzájárulását – írásban – bármikor visszavonni. Ilyen igény esetén az Adatkezelő haladéktalanul és véglegesen törli mindazon adatokat, amelyeket az érintettel kapcsolatosan kezelt, és amelyek további tárolását jogszabály nem írja elő, vagy jogos érdekekhez fűződő jogok érvényesítéséhez vagy megvédéséhez nem szükségesek. A hozzájárulás visszavonásáig történt adatkezelés jogosságát a visszavonás nem érinti.

Az adathordozáshoz való jog: Az érintett jogosult az Adatkezelő által a rá vonatkozó adatok, általánosan használt, számítógépes szoftverrel olvasható formátumban történő továbbítását kérni egy másik adatkezelő részére. A kérést Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 napon belül teljesíti.

Tájékoztatjuk, hogy Adatkezelő az elektronikusan kezelt adatok védelme érdekében a technika mindenkori állása szerint megfelelő szintű biztonságot nyújtó megoldást alkalmaz.

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: Budapest, Falk Miksa u. 9-11, 1055.; telefon: +36- 1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

1011 Budapest, Aranyhal u. 4. • +36 20 578-7600 • info@eurohorse.hu